Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Dansk - Engsk oversættelser af ord i slægtsforskning sorteret på dansk

Hvis du har ord som ønske tilføjet så skriv til webmasteren

Gå til den engelske udgave

 

Dansk ord Engelsk ord
afskediget dismissed
alen two feet
almisse alms / handout / charity
almuemand peasant
amt county
aner ancestors
år year
båret af carried by / godmother
barn child, kids
bedsteforældre grandparents
begrave bury
begravelse (lagt i jorden) burial
betler begging, beggar
birk judicial district, jurisdiction
bisættelse ceremony before funeral
bødker cooper
boelsmand smallholder
Bogtrykker printer
bonde farmer
børn children
broder brother
broderdatter niece
brodersøn nephew
brud bride
brudgom (bride)groom
copuleret married
daglejer day labourer
Danmark Denmark
dårekiste madhouse, lunatic asylum
dårekistelem lunatic
defektrice assistant dispencer
degn parish clerk
det er this is
døbt christened or baptised
død dead
domkirke cathedral
dragon dragoon
dreng boy
efterkommere descendants
emigrere emigrate
enke widow
enkemand widower
fabriksleder factory manager
fadder godfather
fæstebonde copyholder
Fæstehusmand
fæsteprotokoller tenant register
fætter cousin (male)
familie family
far father
farbroder, farbror uncle (fathers brother)
farverkarl dyer
fastelavnssøndag quinquagesima
faster aunt (fathers sister)
fattig poor
fattiggård workhouse, poorhouse
fattighjælp poor relief
fattiglem pauper
fisker fisherman
fødesogn native parish
fødestavn native soil
født born
foged bailiff
folk guy(ental) guys(fleretal)
folketælling census
forældre parents
forfatter author
forlover best man
formynder guardian
frugthandler fruiterer
frugtsommelig pregnant
Fyn Funen
Gaardmand farmer
gammel old
gård farm
gårdejer farm owner
gift married
gjordemoder midwife
glarmester glazier
gods estate
godsejer landowner / squire
gravid pregnant
gravsted burial plot
guldbryllup golden wedding
guldsmed goldsmith/jeweller
haandarbejde needlework
håndværker artisan
håndværkerlaug guild
håndværkersvend journeyman
håndværksmester master (of trade)
helligtrekongersdag epiphany
herred district
herregård manor
herremand lord of a manor
hjemmedåb private baptism
hjulmager weelwright
høst harvest
høveder head of cattle
hoveri villeinage
husar hussar
husbond til leje husband and copyholder
husbonde master / husband
husfader head of the family
husjomfru housekeeper
husmand cottager
husmand smallholder
husmandssted smallholding
husmoder mistress / housewife
hustru wife
inderste lodger
indkøber purchaser
indsidder tenant / renter
jævnførsel (-sregister) index
jomfru virgin
jordemoder midwife
jul christmas / xmas
juleaften christmas eve
juledag christmas day
Jylland Jutland
kapellan curate
karetmager coachbuilder
karl farmhand
kirke church
kirkebog parish record
kirkegård cemetery
købe buy
købmand grocer
kommune municipality?
kone wife
konfirmation confirmation
Kristi Himmelfartsdag Ascension day
kusine cousin (female)
kusk coachman
ladefoged steward
lægdsrulle conscription register
lærling apprentice
landarbejder farm worker
langfredag good friday
leje hire / rent
lever af sin jordlod lives from his plot
ligbåre hearse
Ligsynsattest
lysning banns
madmoder mistress
maler painter
malkepige milkmaid
mandtalslister census lists
mark field
matrikel land register
matrikelnummer title number
med with
Mejerske
mikkelsdag michaelmas day
mølle mill
møller miller
møllerbetjent miller
morbroder uncle, mothers brother
moster aunt (mothers sister)
murer bricklayer
næstsøskendebarn cousin
navn name
ø island
og
oldeforældre great grand parents
onkel uncle
overdrev common
on the table / in English / look at
påske easter
pest plague
pige girl; (at marriage: a spinster)
pinse whitsun
pinsedag whit sunday
plejebarn foster child
præst vicar
quinde woman
rebslager ropemaker
register index
ridefoged bailiff
rigsdaler rixdollar
sadelmager saddler
sædegård manor farm
salig late (dead)
selvejer freeholder
Sjælland Sealand
skibsbygger shipbuilder
skifte probate
skifteprotokol probate record
Skifteretsattest certificate from court for division of estate
skilling a coin
skilt divorced
skoeflicker shoemaker
skomager shoemaker
skomagerdreng shoemaker apprentice
skrædder tailor
skudsmålsbog report card
skudsmålsbog conduct book
slægtninge relatives
smed blacksmith
smedje smithy
socionom social worker
søfarende maritime
sogn parish
sognefoged parish executive officer
sognetræf parish meeting
soldat soldier
sømand / matros sailor
søn son
spillemand fiddler
stamtræ family tree
sted place
svoger brother in law
tiende tithe
tigger beggar
tilgangsliste list of accessions
tillysning
tømrer carpenter
tønde land measure of land = 1.363 acres
torv place
træhest wooden horse
træskomand clog maker
trinitatis trinity sunday
trolovelse betrothal
tugthus prison / jail
tyende servant
uægte barn nonmarital child
udflytter resident of an outlying farm
udflyttergård outlying farm
udvandring emigration
ugift single
ukendt unknown
ungkarl bachelor
vadmel homespun
værge guardian
væver weaver
vielse wedding
viet married
ægteskab marriage