Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Danish - English translations of words in genealogy sorted in English

If you have words that you wish to add, please write to the webmaster.

 

Danish word  English word
og and
brudgom (bride)groom
skilling a coin
almisse alms / handout / charity
aner ancestors
lærling apprentice
håndværker artisan
Kristi Himmelfartsdag Ascension day
defektrice assistant dispencer
faster aunt (fathers sister)
moster aunt (mothers sister)
forfatter author
ungkarl bachelor
foged bailiff
ridefoged bailiff
lysning banns
tigger beggar
betler begging, beggar
forlover best man
trolovelse betrothal
smed blacksmith
født born
dreng boy
murer bricklayer
brud bride
broder brother
svoger brother in law
begravelse (lagt i jorden) burial
gravsted burial plot
begrave bury
købe buy
tømrer carpenter
båret af carried by / godmother
domkirke cathedral
kirkegård cemetery
folketælling census
mandtalslister census lists
bisættelse ceremony before funeral
Skifteretsattest certificate from court for division of estate
barn child, kids
børn children
døbt christened or baptised
jul christmas / xmas
juledag christmas day
juleaften christmas eve
kirke church
træskomand clog maker
karetmager coachbuilder
kusk coachman
overdrev common
skudsmålsbog conduct book
konfirmation confirmation
lægdsrulle conscription register
bødker cooper
fæstebonde copyholder
husmand cottager
amt county
næstsøskendebarn cousin
kusine cousin (female)
fætter cousin (male)
kapellan curate
daglejer day labourer
død dead
Danmark Denmark
efterkommere descendants
afskediget dismissed
herred district
skilt divorced
dragon dragoon
farverkarl dyer
påske easter
emigrere emigrate
udvandring emigration
helligtrekongersdag epiphany
gods estate
fabriksleder factory manager
familie family
stamtræ family tree
gård farm
gårdejer farm owner
landarbejder farm worker
Gaardmand farmer
bonde farmer
karl farmhand
far father
spillemand fiddler
mark field
fisker fisherman
plejebarn foster child
selvejer freeholder
frugthandler fruiterer
Fyn Funen
pige girl; (at marriage: a spinster)
glarmester glazier
fadder godfather
guldbryllup golden wedding
guldsmed goldsmith/jeweller
langfredag good friday
bedsteforældre grandparents
oldeforældre great grand parents
købmand grocer
formynder guardian
værge guardian
håndværkerlaug guild
folk guy(ental) guys(fleretal)
høst harvest
høveder head of cattle
husfader head of the family
ligbåre hearse
leje hire / rent
vadmel homespun
husjomfru housekeeper
husbond til leje husband and copyholder
husar hussar
jævnførsel (-sregister) index
register index
ø island
håndværkersvend journeyman
birk judicial district, jurisdiction
Jylland Jutland
matrikel land register
godsejer landowner / squire
salig late (dead)
tilgangsliste list of accessions
lever af sin jordlod lives from his plot
inderste lodger
herremand lord of a manor
dårekistelem lunatic
dårekiste madhouse, lunatic asylum
herregård manor
sædegård manor farm
søfarende maritime
ægteskab marriage
gift married
copuleret married
viet married
håndværksmester master (of trade)
husbonde master / husband
tønde land measure of land = 1.363 acres
mikkelsdag michaelmas day
gjordemoder midwife
jordemoder midwife
malkepige milkmaid
mølle mill
møllerbetjent miller
møller miller
madmoder mistress
husmoder mistress / housewife
kommune municipality?
navn name
fødesogn native parish
fødestavn native soil
haandarbejde needlework
brodersøn nephew
broderdatter niece
uægte barn nonmarital child
gammel old
on the table / in English / look at
udflyttergård outlying farm
maler painter
forældre parents
sogn parish
degn parish clerk
sognefoged parish executive officer
sognetræf parish meeting
kirkebog parish record
fattiglem pauper
almuemand peasant
sted place
torv place
pest plague
fattig poor
fattighjælp poor relief
frugtsommelig pregnant
gravid pregnant
Bogtrykker printer
tugthus prison / jail
hjemmedåb private baptism
skifte probate
skifteprotokol probate record
indkøber purchaser
fastelavnssøndag quinquagesima
slægtninge relatives
skudsmålsbog report card
udflytter resident of an outlying farm
rigsdaler rixdollar
rebslager ropemaker
sadelmager saddler
sømand / matros sailor
Sjælland Sealand
tyende servant
skibsbygger shipbuilder
skoeflicker shoemaker
skomager shoemaker
skomagerdreng shoemaker apprentice
ugift single
husmand smallholder
boelsmand smallholder
husmandssted smallholding
smedje smithy
socionom social worker
soldat soldier
søn son
ladefoged steward
skrædder tailor
indsidder tenant / renter
fæsteprotokoller tenant register
det er this is
tiende tithe
matrikelnummer title number
trinitatis trinity sunday
alen two feet
onkel uncle
farbroder, farbror uncle (fathers brother)
morbroder uncle, mothers brother
ukendt unknown
præst vicar
hoveri villeinage
jomfru virgin
væver weaver
vielse wedding
hjulmager weelwright
pinsedag whit sunday
pinse whitsun
enke widow
enkemand widower
hustru wife
kone wife
med with
quinde woman
træhest wooden horse
fattiggård workhouse, poorhouse
år year